Over KES

Elk kind is uniek en heeft recht op een optimale en harmonieuze ontwikkeling.

Wat bieden wij?

Het onderwijsaanbod op KES bestaat uit kennis in leer- en zaakvakken, sociale- en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en praktische vaardigheden. Het onderwijsaanbod valt te onderscheiden in verschillende uitstroomprofielen: – SGB afdeling SLP – Pro – SGB VMBO – SGB Liseo Aan ieder uitstroomprofiel zijn kerndoelen van het SLO gekoppeld, die door de CED-groep zijn omgezet naar leerlijnen. KES is ingedeeld in verschillende bouwen: kleutergroep, onderbouw en bovenbouw.

Wanneer leerlingen instromen wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd met ouder(s)/verzorger(s). Dit plan wordt waar nodig bijgesteld. Op deze manier wordt er planmatig aan de ontwikkeling van de leerlingen gewerkt door de leerkrachten en het zorgteam. KES werkt met de doelen van het CED en IEP-toetsen.

Verder maakt KES gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) Parnassys.

 • (EOZ)
 • Leerlingenpopulatie
 • Inrichting van het onderwijs
 • Onderwijsaanbod
 • Onderwijsondersteuning
 • Toelating
KES is bezig met het ontwikkelen van een eigen schoolstandaard en bijbehorende leerroutes. De verschillende leerroutes en de streefdoelen worden per bouw beschreven in het schoolstandaard. Alle leerlingen volgen de verplichte vakken en krijgen onderwijs op maat. Dit betekent dat zij op hun eigen tempo en niveau onderwijszorg krijgen.
 
De leergebieden die wij aanbieden:
 • – Rekenen en wiskunde
 • – Mondelinge en schriftelijke taal Nederlands
 • – Mondelinge en schriftelijke taal Papiaments
 • – Godsdienst
 • – Sociale vaardigheden (sova, leren leren, burgerschap etc.)
 • – Creatieve expressie 
 • – Bewegingsonderwijs

Naast het onderwijs dat standaard geboden wordt kunnen leerlingen ook extra ondersteuning ontvangen. De school heeft haar eigen zorgteam, die bestaat uit een casemanager (CM), een sociaal-maatschappelijk werker (SMW’er) en een psycholoog/orthopedagoog.

Het zorgteam is verantwoordelijk voor:

 • – Ontwikkelingsperspectief Overleg (OO)
 • – Multidisciplinair Team Overleg (MTO)
 • – Zorgoverleg (ZO) KES heeft nauw contact met externe zorgpartners, zoals: MHC, Akseso, Jeugdzorg, Voogdrijraad, FORSA, logopedisten, fysiotherapeuten en het  consultatiebureau.

Een leerling die geplaatst wordt bij KES moet bij EOZ aangemeld zijn en een VCO-verklaring hebben. Wij kunnen onderwijs bieden aan:

 • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar oud met psychiatrische problemen en/of gedrags-, ontwikkelings- of sociale en emotionele problemen in combinatie met lichte fysieke beperkingen.
 • Leerlingen die in een groep kunnen functioneren van 8-10 leerlingen en deel kunnen nemen aan het onderwijsproces.
 • Leerlingen waarbij de zorgvraag binnen de onderwijssetting verholpen kan worden.

Onze leerlingen

 

In september 2022 telde KES 26 leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud met een hulpvraag op gedragsgebied in het onderwijs.

Zij hebben een IQ-range tussen 70 en 119. Daarnaast hebben zij vaak bijkomende problematiek (stoornissen, diagnoses en medische complicaties). Veel voorkomende diagnoses zijn onder andere PTSS of andere traumagerelateerde klachten, ADHD, ASS, taalproblemen en/of hechtingsproblematiek.

Bij veel leerlingen is er sprake van comorbide stoornissen. Dit maakt dat het overgrote deel van onze leerlingen problemen ervaren in sociale situaties, met emotieregulatie en omgang met anderen.

Op basis van hun ontwikkelingsmogelijkheden worden zij op een bepaalde leerroute geplaatst met passend leerstofaanbod. De leerlingen die onderwijs volgen bij KES staan officieel ingeschreven op hun eigen school.